عنوان :
بررسي تجربي، مدلسازي و تعيين مشخصات سوختي مخلوط بيواتانول-ديزل-بيوديزل روغن پسماند ماهي
نويسنده اصلي :
داوود ترنگان
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
در اين تحقيق، سوخت زيستي بيوديزل از روغن ضايعات ماهي با ماهيت پسماند وغير خوراكي با استفاده از روش ترانس استريفيكاسيون توليد گرديد. سپس با استفاده از بيوديزل توليدي(100B) و همچنين بيواتانول (100E) 9 تركيب سوخت متشكل از بيوديزل-پتروديزل-بيواتانول توليد گرديد. اين تركيبات (5E5B 10E5B 15E5B 5E5/12B 10E5/12B 15E5/12B 5E20B 10E20B 15E20B ) به همراه پتروديزل خالص (100D) و بيوديزل توليد شده براي تعيين خواص شيمي‌فيزيكي اعم از گرانروي، چگالي، نقطه اشتعال، نقطه ابري شدن، نقطه ريزش، ارزش حرارتي و پايداري فازي مورد بررسي قرار گرفت. نتايج تحقيق نشان دهنده تاثير مثبت تركيب بيوديزل و بيواتانول بر خواص شيمي-‌فيزيكي مخلوط‌هاي نهايي بود. سپس تركيبات ساخته شده مورد آزمايش موتوري براي تعيين تاثير استفاده از اين سوخت بر عملكرد و انتشار آلاينده‌هاي اگزوز موتور ديزل تك‌سيلندر درشرايط بار كامل و دور rpm1800 قرار گرفت. گشتاور موتور به طور ميانگين 45/2 درصد نسبت به سوخت پتروديزل كاهش داشته و نزديك‌ترين گشتاور به گشتاور پتروديزل مربوط به تركيب 5E5B مي‌باشد. ميانگين توان توليد شده موتور نسبت به پتروديزل 17/9 درصد كاهش داشت و بهترين توان توليد شده متعلق به تركيب 5E5B و 10E5B مي‌باشد. ميانگين مصرف سوخت ترمزي نسبت به پتروديزل 44/10 درصد افزايش داشت. همچنين ميانگين بازده حرارتي نمونه‌هاي ساخته شده 35/2 درصد كاهش را نسبت به پتروديزل نشان دارد. آزمون سنجش آلايندگي براي تعيين ميزان انتشار آلاينده‌هاي مونوكسيد كربن، دي اكسيد كربن، هيدروكربن‌هاي نسوخته (UHC) و اكسيدهاي نيتروژن(NOx) انجام پذيرفت. نتايج آزمايش‌ها نشان داد كه استفاده از سوخت متشكل از بيوديزل-پتروديزل-بيواتانول با بيوديزل توليد شده از روغن ضايعات ماهي مي تواند به طور ميانگين آلاينده هاي CO و UHC را به ترتيب 55/50 درصد و 87/43 درصد نسبت به انتشارات پتروديزل كاهش دهد. آلاينده‌هاي CO2 و NOx نيز به طور ميانگين به ترتيب 33/23 درصد و 25/28 درصد نسبت به پتروديزل افزايش يافته است.
شماره ركورد :
143504
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
استاد مشاور :
دكتر برات قباديان
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
رشته تحصيلي :
مهندسي شيمي
استاد راهنما :
دكتر محمد امين ثباتي
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت