عنوان :
طراحي و مدلسازي سيستم تهويه مطبوع يك خودروي تمام الكتريكي
نويسنده اصلي :
مهدي محمدي آغداش
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
سيستم تهويهي مطبوع در خودرو انجام يكسري اقدامات را بر روي هواي درون كابين جهت بهبود شرايط راحتي راننده و سرنشينان، عهدهدار است. كه اين امر علاوه بر راحتي سرنشينان، گاها ميتواند با ايجاد شرايط روحي و فكري مناسب مانع بروز حوداث ناگوار باشد. از جملهي اين اقدامات ميتوان به كنترل درجهي حرارت و رطوبت در داخل كابين خودرو اشاره نمود. از طرفي سيستم تهويهي مطبوع در خودروهاي برقي از اهميت مضاعفي برخوردار است. چرا كه سيستم تهويهي مطبوع يك سيكل تبريدي يا گرمايشي ترموديناميكي است، پس مستلزم مصرس انرژي زيادي هست. از طرفي ساختار خودروهاي برقي به گونهاي هست كه در مقايسه با خودروهاي احتراقي از منبع توليد گرماي كافي برخوردار نيستند و لذا در گرمايش كابين ممكن است دشواري- هايي وجود داشته باشد. بنابراين جهت رفع اين مشكل جاي كارهاي پژوهشي و علمي زيادي ديده ميشود. در اين پژوهش با در نظر گرفتن شرايط آب و هوايي م تلف شهرهاي ايران، ابتدا مدار سيكل تبريد و كابين خودروي ال نود به صورت عددي شبيه سازي شد و سپس با نتايج نمونهي آزمايشگاهي صحت سنجي شده و نهايتاً با استفاده از اين مدل، به بررسي عملكرد سيستم در حالت گرمايشي با شرايط دمايي سرد محيط پرداخته شد. در عملكرد سيكل در حالت سرمايشي، دماي هواي كابين در مدت 600انيه از 60درجه سانتي گراد به 23درجه سانتي گراد در مقدار نهايي خود رسيد. همچنين در عملكردش به عنوان سيكل گرمايشي، دماي هواي كابين در 600انيه از -10درجه سانتي گراد به 23درجه سانتي گراد رسيد كه اين نتايج شبيه سازي نشان داد كه سيكل طراحي شده در مقايسه با نمونههاي مشابه خود از دقت بالايي برخوردار است. علاوه براين نتايج مطالعه نشان داد كه سيستم پمپ گرمايي با گاز مبرد R134aدر دماهاي پايينتر از -13/5 درجه سانتي گراد عملكرد خوبي از خود نشان نميدهد. در ادامهي پژوهش، ا رات گازهاي مبرد جايگزين با هدس بهبود ضريب عملكرد سيكل و همچنين ملاحظات زيست محيطي بررسي شد. نتايج حاصل نشان داد كه اين سيكل مدل سازي شده در حالت عملكردش با گاز مبرد CO2نسبت به حالت عملكردش با گاز مبرد R134aاز ظرفيت سرمايشي و ضريب عملكرد بالايي برخوردار است. ولي به دليل پايين بودن دما و فشار بحراني مبرد ،CO2نتيجه گيري شد كه كمپرسور شبيه سازي شده در اين مدل براي فشارهاي بالاي CO2 مناسب نبوده و لذا نيازمند كمپرسورهاي پيشرفته با نشت بنديهاي بسيار قوي خواهد بود
شماره ركورد :
143513
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
رشته تحصيلي :
قواي محركه
استاد راهنما :
دكتر محمد حسن شجاعي فرد - دكتر غلامرضا مولايي منش
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت