عنوان :
محاسبه سريع مقادير ويژه و بردارهاي ويژه ي بعضي از ماتريس هاي هرميتي كوچك
نويسنده اصلي :
نوري احمدآبادي، مهدي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع :
1397
شماره ركورد :
143516
دانشگاه :
دانشگاه يزد
استاد مشاور :
كرباسي، سيد مهدي
رشته تحصيلي :
رياضي كاربردي
استاد راهنما :
نواب پور، حميدرضا
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت