عنوان :
طراحي مركز بازآفريني رفتاري كودكان كار(دختر) شيراز(ايران)
نويسنده اصلي :
ايزدي، مهرناز
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
شماره ركورد :
143537
شهر محل تحصيل :
دانشكده معماري و شهرسازي
دانشگاه :
دانشگاه هنر اصفهان
استاد مشاور :
مريم عظيمي
رشته تحصيلي :
معماري گرايش معماري
استاد راهنما :
مجيد صالحي نيا
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت