عنوان :
تأثير بدبيني و اعتمادبه نفس بر قصد پذيرش بانكداري موبايلي از طريق متغير واسطه ي نگرش
نويسنده اصلي :
زراوشان، علي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع :
1397
شماره ركورد :
143546
دانشگاه :
دانشگاه يزد
استاد مشاور :
طباطبايي نسب، سيد محمد
رشته تحصيلي :
مديريت بازرگاني
استاد راهنما :
نادري بني، محمود
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت