عنوان :
عوامل موثر بر توزيع درآمد
نويسنده اصلي :
حبيبي ،زهرا
محل تحصيل :
مركز فارسان
رشته تحصيلي :
اقتصاد
مقطع تحصيلي :
كارشناسي
تاريخ دفاع :
1394
شماره ركورد :
14355
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد راهنما :
فاضلي،آذر
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت