عنوان :
بررسي رابطه بين بازدهي سهام و تورم در بورس اوراق بهادار تهران
نويسنده اصلي :
خسروي ،مريم
محل تحصيل :
مركز فارسان
رشته تحصيلي :
اقتصاد
مقطع تحصيلي :
كارشناسي
تاريخ دفاع :
1394
شماره ركورد :
14356
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد راهنما :
قرباني ، طوبي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت