عنوان :
بررسي نقش درس آناتومي بر دستيابي به اهداف باليني از ديدگاه دانشجويان پزشكي مقاطع باليني دانشگاه علوم پزشكي گيلان
محل تحصيل :
رشت
چكيده :
مقدمه: صدها سال است كه آناتومي بعنوان يكي از پايه¬هاي آموزش پزشكي مطرح است. اما امروزه آموزش آناتومي بعنوان يكي از مهم¬ترين مباحث علم پزشكي طي سال¬هاي آخير دستخوش تغييرات شگرفي شده است. با توجه به نقش محوري آناتومي در توسعه آموزش پزشكي و رسيدن به افق¬هاي نوين در آموزش پزشكي و نيز لزوم يادگيري مباحث عملي در كنار مباحث نظري به بررسي ديدگاه دانشجويان پزشكي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي در مورد آموزش آناتومي در دانشگاه علوم پزشكي گيلان پرداختيم. روش¬ها: اين مطالعه با روش نمونه¬گيري، سرشماري بر روي كليه دانشجويانپزشكي مقطع باليني (كارآموز و كارورز) به روش پرسشنامه¬اي انجام شد. پرسشنامه شامل دو بخش دموگرافيك و 23 سوال مربوط به ديدگاه دانشجويان نسبت به آناتومي بود. جهت تعيين پايايي پرسشنامه از آزمون كرونباخ استفاده گرديد. اطلاعات بدست آمده از طريق نرم افزار spss (نسخه 21) طبقه¬بندي و با استفاده از روش آماري توصيفي به صورت توزيع فراواني تحليل گرديد. نتايج: براساس يافته¬هاي اين مطالهخ مبحث آناتومي سيستم لنفاوي بيشترين اهميت باليني را با نمره ميانگين 13/1±34/3 و كمترين اهميت باليني را مبحث احشا با نمره ميانگين 12/1±3/13 داشته¬اند. همچنين مبحث مغز و اعصاب با ميانگين 16/1±21/3 از اهميت باليني بسزايي برخوردار بوده است. همچنين نحوه بيان و تسلط اساتيد از ديد 6/47% از دانشجويان بيشترين نقش در يادگيري را داشته است، اين در حاليست كه 6/2% از دانشجويان استفاده از چندين مرجع را داراي اهميت بسيار زياد در يادگيري آناتومي دانسته¬اند. نتيجه¬گيري: مباحث احشا و پس از آن مغز و اعصاب و اسنخوان شناسي و عضلات اهميت باليتي بسيار زيادي داشتند. همچنين دانشجويان نحوه بيان استاد، تدريس نكات باليني و استفاده از مولاژ و جسد را در كلاس عملي و اسلايد و پاورپوينت در كلاس¬هاي نظري را در يادگيري آناتومي داراي نقش بسزايي دانسته¬اند.
شماره ركورد :
143686
دانشگاه :
علوم پزشكي گيلان
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت