عنوان :
بررسي نقش صنعت گردشگري در اينده اقتصاد شهري؛ مطالعه موردي: شهر تبريز
نويسنده اصلي :
صمدي پرويزنژاد، پريا
كليدواژه فارسي :
د+154ص.، تصوير، جدول، نمودار، 58+34 كتابنامه، ضمائم
چكيده :
گردشگري به عنوان بزرگترين صنعت خدماتي جهان و آينده‏پژوهي به عنوان علم مطالعه و پيش‏بيني روندهاي آتي در حوزه‏هاي مختلف ارتباط تنگاتنگي با يكديگر دارند به نوعي كه توسعه گردشگري را نمي‏توان بدون مطالعه روندهاي گذشته و طراحي مناسب براي آينده تصور نمود. گردشگري، صنعتي با سودآوري بسيار زياد ميباشد كه جنبه‏هاي متفاوتي از رشد و توسعه جوامع را تحت تاثير قرار مي‏دهد و بي‏شك مهمترين آن توسعه اقتصادي مي‏باشد. صنعت گردشگري و به‏خصوص در بعد شهري آن، جايگاه خاصي را در اقتصاد كشورها دارد و اثرات و پيامدهاي آن در تمامي ابعاد مشهود است. شهرها با توجه به ساختار و بافت و هويتشان مكان‏هاي گردشگري محسوب مي‏شوند و يكي از مولفه‏هاي توسعه اقتصادي شهرها و نتيجه آن در كشورها، گردشگري مي‏باشد. در كشور ايران نيز اهميت توجه به توسعه صنعت گردشگري در عرصههاي كلان سياستگذاري به درستي شناخته شده و اقداماتي نظير چشم انداز بيست ساله كشور در حوزه گردشگري و رسيدن به 20 ميليون گردشگر تا سال 1404، نشانگر اهميت دادن به اين امر در حيطه‏هاي كلان سياستگذاري است. هدف اصلي اين پروژه، تبيين تاثير و اهميت صنعت گردشگري در شكوفايي اقتصاد شهري مي‏باشد و هدف از اجراي آن در كلانشهر تبريز، بررسي وضعيت فعلي گردشگري در شهر تبريز، تبيين شاخص‏ها و تكنيك‏هاي آينده‏پژوهي در ارتباط با گردشگري، مولفه‏هاي اقتصاد شهري تبريز، و ارائه راهكارهايي براي صنعت گردشگري در افق 1420 جهت رسيدن به توسعه پويا و پايدار اقتصاد شهري مي‏باشد. پژوهش حاضر به بررسي سناريوهاي گردشگري در آينده اقتصاد شهري با مطالعه موردي شهر تبريز مي‏پردازد. براي اين كار، ضمن مطالعات كتابخانه‏اي، مصاحبه با صاحبنظران و اساتيد حوزه گردشگري و آينده‏پژوهي در راستاي شناسايي مولفه‏هاي تاثير گذار بر گردشگري، صورت گرفته است. در مطالعات مربوط به گردشگري نيز از تكنيك‏ها و شيوه‏هاي سناريوپردازي استفاده شده است. در اين پژوهش بر اساس يافتههاي پژوهش از تحليل آزمون و مدل سيستم فازي ارائه شده، سناريوهاي مختلف براي توسعه گردشگري شهر تبريز طراحي و بر اساس آنها، راهكارهاي لازم ارائه گرديدهاند. براي اين كار، از طريق طراحي پرسشنامه جهت گردآوري داده‏ها، با تجزيه و تحليل اطلاعات حاصل، عوامل ورودي و پيامدهاي موثر بر مساله طبقه‏بندي و براي تبيين عدم قطعيت موجود در متغيرهاي پژوهش، از مدل‏سازي سيستم‏هاي فازي بهره گرفته شده است. با استفاده از نتايج اين سيستم و تكينك‏هاي آينده‏پژوهي، سناريوهاي محتمل، باوركردني و ممكن مشخص و در آخر راهكارهاي توسعه اقتصادي گردشگري شهر تبريز بر اساس اين سناريوها بيان گرديده است.
شماره ركورد :
144381
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
اخوان، اميرناصر
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت