عنوان :
مديريت سبد پروژه با تمركز بر يك مورد خاص : تترا
نويسنده اصلي :
آزادنيا، عليرضا azadnia, alireza
كليدواژه فارسي :
و44+ص، تصوير، جدول، نمودار،2+5 كتابنامه
چكيده :
مديريت سبد پروژه سطحي بالاتر از مديريت پروژه در سازمان¬ها است و هدف آن مديريت گروهي از پروژه¬ها با ويژگي¬هاي مشخص به‌صورت يكپارچه براي دستيابي تا بيشترين حد امكان به اهداف استراتژيك سازمان است. تعيين اهداف استراتژيك سازمان و ميزان اهميت آن‌ها، تشخيص محدوديت-هاي سازمان، تعيين و ارزيابي صحيح پروژه¬هاي سبد پروژه، تخصيص صحيح منابع و مديريت ريسك و نظارت بر پيشرفت سبد پروژه با توجه به زمان¬بندي حاصله از اقدامات ضروري مديريت سبد پروژه-ها مي¬باشند. در اين پژوهش سعي شده است ضمن تفسير و بررسي و ارزيابي مديريت سبد پروژه¬ها در معناي كلي خود، فرآيند مذكور روي يك مورد خاص اجرا و ارزيابي گردد.
شماره ركورد :
144684
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
استاد مشاور :
اكبرپور شيرازي، محسن
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
قدسي پور، سيد حسن
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت