عنوان :
ارائه روش نويني جهت اندازه گيري زاويه بريد
نويسنده اصلي :
انصاري، آرزو Ansari, Arezoo
كليدواژه فارسي :
و71‎+‎ ص .تصوير، جدول 20‎+‎3 كتابنامه
چكيده :
هدف از انجام اين تحقيق، ارائه ي روش جديدي جهت اندازه گيري زاويه ي بريد مي باشد. در تحقيق حاضر ضمن معرفي اوليه ي ساختار بريد و كاربردهاي آن، از چهار زاويه ي مختلف بريد ا ستفاده شد. نمونه هاي بريد از 31 نخ پلي استري 300 دنيري و يك نخ رنگي ديگر پلي استري، با نمره ي 424 دنير جهت نمايش شيب زاويه ي بريد، تهيه شد. نمونه هاي بريد بر روي ماشين 32 حامل با نسبت سرعت حامل به سرعت برداشت 2 به 1، 3 به 1، 4 به 1 و 6 به 1و با طرح بافت 2/2 توليد شدند. سپس با استفاده از مدل تئوري ارائه شده جهت واحد بافت بريد در مطالعات قبلي، به محا سبه ي پارامترهاي هندسي و وزن واحد طول آن پرداخته شد. در ادامه وزن واحد اول نمونه هاي مختلف بريد اندازه گيري شد. با مقايسه ي مقادير تئوري و تجربي واحد اول، ملاحظه شد كه پارامتر زاويه ي بريد كه به صورت تئوري در محاسبه ي وزن واحد طول آن نقش داشته است، تقريب خوبي به زاويه ي واقعي بريد است. در ادامه زاويه با نرم افزار Image J نيز اندازه گيري شد. با محاسبه ي ضريب تغييرات در نمونه هاي آزمايش شده به اين روش و با عنايت به در صد پايين ضريب تغييرات آن ملاحظه شد كه اين روش با ضريب تغييرات كمتر، مي تواند به عنوان يك روش برتر، نسبت به اندازهگيري زاويه ي بريد به روش نرم افزار باشد.
شماره ركورد :
144702
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
صفرجوهري، مجيد SafarJohari, Majid , دبيريان، هادي Dabiriyan, Hadi
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت