عنوان :
بررسي نقش نخهاي مغزي بر استحكام كششي بريد لوله اي
نويسنده اصلي :
خوانچه سپهر، صدف
كليدواژه فارسي :
ه+‎58 ‎ص، تصوير، جدول، نمودار، 24‎+‎2 كتابنامه
چكيده :
هدف از انجام اين تحقيق، بررسي اثر مغزي و ساختار مغزي روي استحكام كششي بريدهاي لوله اي است. در اين تحقيق ضمن معرفي اوليه ساختار بريد و فرايند بريدينگ و فناوري هاي ارائه شده براي ان فرايند در جهت صنعتي سازي آن، تاثير مغزي روي استحكام مورد بررسي قرار مي¬گيرد. نمونه هايي با زاويه بافت يكسان از نخ پلي استر بافته شده و در حالت هاي بدون مغزي و با مغزي هاي مختلف فيلامنتي و نيز يك نمونه با مغزي بريد، مورد تست استحكام قرار گرفتند. نتايج حاصل از آزمايشات استحكام كششي نشان دادند كه با افزايش استحكام و افزايش مدول مغزي، مدول بريد افزايش مي يابد و نيز در حالتي كه يك بريد لوله اي را در ساختار بريد اصلي به¬عنوان مغزي قرار مي¬دهيم، استحكام و بار تحمل شده در حد پارگي، افزايش قابل توجهي داشته است. واژه‌هاي كليدي: بريد، نساجي، مغزي بريد، استحكام بريد.
شماره ركورد :
144739
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
صفرجوهري، مجيد
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت