عنوان :
بررسي و مقايسه روش هاي جداسازي پارافين از واكس
نويسنده اصلي :
،خوش مو، گوهر
كليدواژه فارسي :
و‎43+‎ص‎ ،تصوير ،جدول، نمودار، 5كتابنامه
چكيده :
واكس ها برشي از برج تقطير هستند كه دارا اجزاي متعددي از جمله پارافين مي باشند كه طي يك سري از فرآيندها مي توان جزء مورد نظر را بدست آورد. پارافين از جمله مواد كاربردي در صنعت مي باشد. اين ماده با درصد خلوص متفاوت، در صنايع به كار مي رود. در اين پايان نامه كه به روش مروري تهيه شده است، سعي شده تا انواع روش هاي جداسازي اين ماده از .اكس ها به طوري كه پارافين با ويژگي ها و خواص مورد نظر بدست آيد، به تفصيل بيان گردد. در هر بخش يكي از روش هاي جداساي پارافين از واكس آمده است و در ادامه فرآيندهاي لازم كه در هر روش انجام مي شود، به تفصيل گفته شده است. هم چنين نمودار جرياني در هر روش نيز قابل مشاهده مي باشد.
شماره ركورد :
144745
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
نادري فر، عباس
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت