عنوان :
بررسي ميزان انتقال حرارت از پوشش شيشه اي در كلكتورهاي خورشيدي
نويسنده اصلي :
خسروي، پويا
كليدواژه فارسي :
و‎31+‎ص، ‎ تصوير، جدول، كتابنامه 14‎
چكيده :
در اين پايان نامه مطالعه اي در حوزه عملكرد كلكتورهاي خورشيدي و بررسي عددي ميزان انتقال حرارت در پوشش شيشه‌اي كلكتور هاي خورشيدي انجام شده است. در اين بررسي هدف مشاهده ي چگونگي انتقال حرارت و حركت هواي محبوس در شكاف بين صفحه ي جاذب تشعشع و پوشش شيشه اي و رسيدن به يك اندازه بهينه براي طراحي شكاف هوايي كلكتور هاي خورشيدي است؛ بنابراين كلكتورهايي با عرض شكاف متفاوت مدل‌سازي شده و نتايج آن استخراج مي شود. سپس نتايج با نتايج رابطه حل تحليلي موجود در مقالات، مقايسه مي شود. يكي ديگر از عوامل نشان دهنده رفتار انتقال حرارت، عدد رايلي است بنابراين با محاسبه عدد رايلي بحراني براي كلكتور هاي خورشيدي مي توان رفتار انتقال حرارت را براي طراحي هاي متفاوت، پيش‌بيني كرد.
شماره ركورد :
144834
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
نوري، سحر
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت