عنوان :
بررسي تغيير خصوصيات نفت آسفالتيني در حضور نانو ذرات و اثرات آن در فرآيند تزريق گاز دي اكسيد كربن
نويسنده اصلي :
ياسر احمدي Yaser Ahmadi
كليدواژه فارسي :
ه+111‎‎‎‎ص ،. تصوير،جدول،نمودار،200 كتابنامه
چكيده :
هدف اين رساله بررسي تغيير خصوصيات يك نفت آسفالتيني در حضور نانو ذره هاي نفت دوست اكسيد كلسيم و سيليكون دي اكسيد در فرآيند تزريق دي اكسيد كربن مي باشد. رساله ي حاضر شامل سه بخش ذيل مي باشد. در بخش اول، اثر نانو ذرات نفت دوست اكسيد كلسيم و سيليكون دي اكسيد بر مقدار رسوب آسفالتين در فرآيندهاي تخليه طبيعي و تزريق دي اكسيد كربن با تاكيد بر ارتباط بين ميزان رسوب آسفالتين و جذب آسفالتين بر سطح نانو ذرات مورد مطالعه قرار گرفت. مقادير جذب آسفالتين بر سطح نانو ذرات اكسيد كلسيم و سيليكون دي اكسيد با مدل لانگ موير در مقايسه با مدل فريوندليچ در مطابقت بيشتري قرار داشتند و علاوه بر آن اكسيد كلسيم تمايل بيشتري براي جذب آسفالتين بر سطح نانو ذره داشت. از طرفي آزمايشات نشان داد كه نانو ذره ي اكسيد كلسيم نسبت به نانو ذره ي سيليكون دي اكسيد كاربرد بيشتري براي كاهش رسوب آسفالتين داشت. در پايان مشخص گرديد با اينكه هر دو نانو ذره ميزان رسوب آسفالتين را كاهش دادند اما هيچ يك از اين دو نانوذره نمي توانند رسوب آسفالتين را به طور كامل متوقف كنند. در بخش دوم، از روش آزمايشگاهي و نرم افزاري)پايپسيم مالتي فلش( به منظور بررسي اثر غلظت هاي مختلف گازهاي دي اكسيد كربن و - نانو ذرات اكسيد كلسيم و سيليكون دي اكسيد نفت دوست بر نمودار فازي آسفالتين استفاده شد. بر اساس نتايج حاصله، رسوب آسفالتين با توجه به دما و درغلظت مشخص دي اكسيد كربن در فرآيند تخليه ي طبيعي، در فشارهاي بالاي فشار اشباع، افزايش پيدا كرد و در فشارهاي زير فشار اشباع، رسوب آسفالتين كاهش يافت. همچنين ديده شد كه در غلظت مشخص دي اكسيد كربن، با افزايش دما، رسوب آسفالتين كم و فشار اشباع زياد گرديد. بر اساس نتايج نرم افزار، با افزايش ميزان غلظت دي اكسيد كربن، نمودار فازي رسوب آسفالتين گسترده تر شد كه با داده هاي آزمايشگاهي مطابق بود. پيش بيني نرم افزار در رابطه با اثر غلظت هاي مختلف تزريق گاز دي اكسيد كربن بر نمودار فازي رسوب آسفالتين و در محدوده اي كه داده هاي آزمايشگاهي موجود نبود براي نفت مورد مطالعه موفقيت آميز بود. در بخش سوم، اثرات نانو ذره هاي نفت دوست اكسيد كلسيم و سيليكون دي اكسيد بر كشش بين سطحي نفت حاوي نانو ذره، گرانروي نفت و پارامترهاي تراوايي نسبي دو فاز آب نفت به منظور مقايسه ي عملكرد نانو ذره ها در محيط متخلخل بررسي گرديد. مهمترين نتيجه ي اين - بخش اين بود كه نانو ذره ي اكسيد كلسيم ميزان كشش بين سطحي نفت حاوي نانو ذره و آب شور و گرانروي نفت خام را در مقايسه با نانو ذره ي سيليكون دي اكسيد بيشتر كاهش داد و همچنين ميزان ضريب بازيافت و تغيير ترشوندگي از حالت نفت دوست به آب دوست در محيط متخلخل كربناته در حضور اين نانو ذره نسبت به نانو ذره ي سيليكون دي اكسيد به ميزان بيشتري افزايش يافت.
شماره ركورد :
144954
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
بايك امين شهيدي Babak Aminshahidy
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت