عنوان :
بررسي نقش زاويه بريد بر نفوذ مايع در بريدهايي با سطح مقطع مدوّر
نويسنده اصلي :
پناهي، مهسا
كليدواژه فارسي :
ج ‎‎‎80+‎ص.، تصوير، جدول، نمودار، 5‎+‎28 كتابنامه
چكيده :
نفوذ مايعات در بريد ها از اهميت ويژه اي برخوردار است چراكه از اين فرايند مي¬توان در مصارف پزشكي، صنعتي و هر جا كه صحبت از انتقال و جذب مايع باشد، استفاده كرد. هدف از انجام اين پژوهش، برررسي تأثير زاويه بريد بر روي خواص مويينگي (جذب مايعات) بريد هايي با سطح مقطع دايره¬اي مي¬باشد. با توجه به خواص الياف و همچنين بررسي ويژگي مويينگي آنها، نمونه ها از نخ پنبه¬اي و با نمره¬ي NC 2/20 انتخاب شدند. سپس بريدهاي داراي سطح مقطع مدوّر با زواياي 20، 23 و 33 تهيه شدند. اين كار با تغيير نسبت سرعت ها (سرعت تغذيه به سرعت توليد) بر روي دستگاه بريدينگ، انجام شد. بريدهاي داراي سطح مقطع دايره¬اي و طرح بافت 1/1 منظم، بر روي ماشين بريدينگ با 32 حامل توليد شدند. از يك محلول رنگي (جوهر) براي انجام آزمايش مويينگي و اندازه گيري ضريب نرخ مويينگي استفاده شد. نتايج حاكي از آن بود كه با افزايش زاويه، مقدار ارتفاع جذب مويينگي ابتدا افزايش و سپس كاهش مي¬يابد، دليل اين امر اين است كه در ابتدا با افزايش زاويه، فضاي مويينگي بيشتر و بعد از آن به دليل پديده جمينگ فضاي مويينگي كاهش مي¬يابد.
شماره ركورد :
145133
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
صفرجوهري، مجيد
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت