عنوان :
تاثير خودرو هاي الكتريكي شارژ شونده بر يك شبكه مسكوني
نويسنده اصلي :
صادقي، محمد
كليدواژه فارسي :
و‎‎46‎+‎ص.،شكل،جدول،14،1،ضمائم
چكيده :
در اين پايان نامه در ابتدا به چرايي لزوم بهينه سازي مصرف انرژي توسط خودرو هاي پرداخته خواهد شد. پس از آن به توضيح فرضيات مدلاسيون مسئله ميپردازيم. در بخش بعد تاثيرات شارژ كنترل نشده خودرو هاي الكتريكي بر پارامتر هاي يك شبكه را مورد بررسي قرار مي دهيم. هدف بدست آوردن پروفيل شارژ بهينه براي خودرو هاي الكتريكي شارژ شونده توسط شبكه است. سپس به توضيح جامع درباره الگوريتم بهينه سازي علف هاي هرز ميپردازيم و در بخش بعد با استفاده از اين الگوريتم سعي در بهينه كردن زمان شارژ خودرو هاي الكتريكي داريم. در آخر به بررسي نتايج و مقايسه آن ها در دو حالت شارژ كنترل نشده و شارژ بهينه شده خودرو هاي الكتريكي ميپردازيم و كاهش تلفات شبكه را در بازه هاي زماني مشخص در دو حالت شارژ كنترل نشده و شارژ با پروفيل بهينه شده را مورد بررسي قرار مي دهيم.
شماره ركورد :
145662
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
حسينيان، حسين
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت