عنوان :
بررسي استعاره‌هاي مفهومي در متون مطبوعاتي فارسي از ديدگاه ليكاف و جانسون
نويسنده اصلي :
جلالي ، النا
تاريخ دفاع :
۱۳۹۵/۱۲/۱۷
شماره ركورد :
145939
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد مشاور :
كرمپور ، فاطمه
استاد راهنما :
علوي ، فاطمه
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت