عنوان :
التصاق روي الجبروئيدهاي لي و هندسهي ناجابهجايي براساس دريويشن
نويسنده اصلي :
نراقي،مهسا
كليدواژه فارسي :
و‎55+‎ص.،تصوير،جدول، 15كتابنامه
چكيده :
در اين پاياننامه قصد داريم به معرفي الجبروئيدها و التصاقهاي آنها با دو رويكرد هندسي و جبري بپردازيم و تناظر موجود ميان تعاريف و گزارهها در اين دو رويكرد را مطرح ميكنيم. ابتدا كلافهاي اصلي و كلافهاي وابسته را به منظور تشكيل دنبالهي اتيا مطرح ميكنيم. پس از معرفي و بررسي برخي از ويژگيهاي جبر دريويشنها و كلافهاي برداري كه توسط اين جبر ساخته ميشوند، الجبروئيد لي وابسته به اين كلافها را تعريف ميكنيم. در پايان نشان ميدهيم، الجبروئيد ساخته شده توسط جبر دريويشنهاي يك كلاف برداري، با الجبروئيد لي اتيا وابسته به كلاف اصلي ))P, π, M, sl(n( يكسان است.
شماره ركورد :
146452
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
پورعبٌاس، عبدالرسول , بروجرديان، ناصر
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت