عنوان :
بررسي نقش ريزوباكتري هاي افزايش دهنده رشد گياهان (PGPR) در كاهش تنش شوري در گوجه فرنگي
نويسنده اصلي :
شيدا ناصري
اساتيد راهنما :
علي بهشتي آل آقا - صحبت بهرامي نژاد
محل تحصيل :
دانشگاه رازي
رشته تحصيلي :
علوم خاك گرايش بيولوژي و بيوتكنولوژي خاك
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع :
1397/04/26
شماره ركورد :
147070
دانشكده :
دانشكده كشاورزي
دانشگاه :
دانشگاه رازي كرمانشاه
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
استاد مشاور :
روح الله شريفي
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
علي بهشتي آل آقا - صحبت بهرامي نژاد
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت