عنوان :
خانه هاي پيش ساخته سبك
نويسنده اصلي :
حسامي، محمود
محل تحصيل :
تهران
مقطع تحصيلي :
كارشناسي
شماره ركورد :
14768
دانشكده :
كاربردي
دانشگاه :
دانشگاه هنر تهران
رشته تحصيلي :
طراحي صنعتي
استاد راهنما :
مهندس عسگري
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت