عنوان :
خشونت عليه كودكان كار از منظر بزه ديده شناسي حمايتي
نويسنده اصلي :
زينب جعفريان
تاريخ دفاع :
۱۳۹۷
شماره ركورد :
150668
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد مشاور :
دكتر محسن لعل عليزاده
استاد راهنما :
دكتر مهدي كريمي
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت