عنوان :
بررسي نقش ساختار سازماني در موفقيت پروژه هاي شركت هاي پيمانكاري ساختماني
نويسنده اصلي :
درويشي ، رضا
محل تحصيل :
كرج
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
كليدواژه فارسي :
ساختار سازماني.
شماره ركورد :
158484
دانشكده :
معماري و شهرسازي
دانشگاه :
دانشگاه هنر تهران
رشته تحصيلي :
معماري ﴿ مديريت پروژه و ساخت ﴾.
استاد راهنما :
ناديه ايماني
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت