عنوان :
خوانش پسااستعمارگري رمان بادبادكباز و ديدگاه پيتر بري
نويسنده اصلي :
بديعي،صديقه
تاريخ دفاع :
1398/09/06
شماره ركورد :
160952
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد راهنما :
آبشاوي،مژگان
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت