عنوان :
بررسي نقش مديريت دانش و خلاقيت در رابطه بين ساختار سازماني و يادگيري سازماني (مورد مطالعه: فازهاي 2 و3 شركت مجتمع گاز پارس جنوبي)
نويسنده اصلي :
فرهادي ، حسن
محل تحصيل :
دانشگاه پيام نور رشت
رشته تحصيلي :
مديريت دولتي - مديريت منابع انساني
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع :
1396/4/12
چكيده :
پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه ساختار سازماني و يادگيري سازماني از طريق مديريت دانش و خلاقيت سازماني در فازهاي دوم و سوم شركت مجتمع گاز پارس جنوبي انجام شد. جامعه آماري اين پژوهش شامل كليه كاركنان و مديران رسمي فازهاي دوم و سوم و ستاد شركت مجتمع گاز پارس جنوبي هستند كه شامل 550 نفر بوده اند. از بين اين افراد به روش نمونه گيري طبقه اي تصادفي ، نمونه‌اي به تعداد 226 نفر طبق فرمول كوكران انتخاب گرديد. پژوهش حاضر ازلحاظ هدف تحقيق، كاربردي و ازلحاظ نحوه جمع آوري داده‌ها توصيفي از نوع همبستگي است. در اين پژوهش از پرسشنامه براي جمع آوري داده ها و براي تاييد روايي پرسشنامه از نظرات خبرگان و براي سنجش پايايي از نرم افزار SPSS استفاده شد و آلفاي كرونباخ پرسشنامه هاي ساختار سازماني ، يادگيري سازماني ، مديريت دانش و خلاقيت سازماني همگي بالاي 7/0 بدست آمد كه نشان از پايايي بالاي پرسشنامه بود. در اين پژوهش جهت تحليل داده ها از نرم افزارهاي SPSS و AMOS و مدل تحليل مسير استفاده گرديد كه نتايج حاكي از آن است كه بين ابعاد ساختار سازماني و يادگيري سازماني رابطه معني داري وجود دارد همچنين نتايج معادلات ساختاري حاكي از آن است كه بين ساختار سازماني و يادگيري سازماني از طريق مديريت دانش و خلاقيت سازماني رابطه غير مستقيم معني داري وجود دارد.
شماره ركورد :
161805
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
استاد مشاور :
مشكي ، مهدي
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
حبيبي ، روزبه
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت