عنوان :
بررسي نقش ميانيجي جو اخلاقي سازمان در رابطه بين رهبري اخلاقي و خوش بيني كاركنان دانشگاه علوم پزشكي كرمان
نويسنده اصلي :
حميده مهديزاده
محل تحصيل :
دانشگاه پيام نور كرمان
رشته تحصيلي :
مديريت دولتي
مقطع تحصيلي :
ارشد
چكيده :
اين پزوهش به مطالعه بررسي نقش ميانجي جو اخلاقي سازمان در رابطه بين رهبري اخلاقي و خوش بيني كاركنان دانشگاه علوم پزشكي كرمان پرداخت روش تحقيق . توصيفي . همبستگي و از نظر هدف كاربردي ميباشد .
شماره ركورد :
161996
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد مشاور :
دكتر ايوب شيخي
استاد راهنما :
دكتر حميد تابلي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت