عنوان :
بررسي نقش عوامل برند سبز بر وفاداري برند با نقش واسط ارتباط خود برندي و ارزش درك شده سبز (مطالعه: شركت‌هايتوليدكننده ظروف يك‌بار مصرف گياهي شهر تهران)
نويسنده اصلي :
ستايش اسخا، علي اكبر
محل تحصيل :
تهران غرب
رشته تحصيلي :
م. بازرگاني
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع :
1397/04/16
چكيده :
هدف اين پژوهش تحقيق بررسي نقش عوامل برند سبز بر وفاداري برند با نقش واسط ارتباط خود برندي و ارزش درك شده سبز مي‌باشد. اين تحقيق ازنظر هدف كاربردي بوده و از منظر شيوۀ گردآوري داده‌ها با توجه به اينكه هيچ‌يك از متغيرها كنترل يا تغيير داده نمي‌شوند، غيرآزمايشي (توصيفي) مي‌باشند. رويكرد كلي پژوهش كمّي مي‌باشد. جامعه آ‌ماري پژوهش شامل مشتريان شركت‌هاي توليدكننده ظروف يك‌بار مصرف گياهي شهر تهران مي‌باشد. جهت محاسبه حجم نمونه موردنياز براي پژوهش با استفاده از فرمول كوكران براي جامعه نامحدود يا جدول مورگان استفاده شده است كه تعداد نمونه برابر با 384 تا شد. به منظور جمع‌آوري داده‌ها و اطلاعات براي تجزيه‌وتحليل، از پرسشنامه استفاده گرديده است تجزيه‌وتحليل نتايج حاصل از اين پژوهش با استفاده از نرم‌افزار آماري smart.plsيا روش حداقل مربعات جزئي و SPSS در دو سطح توصيفي و استنباطي انجام شد. نتايج حاصل از تجزيه‌وتحليل داده هابااستفادهازمدلمعادلاتساختاري نشان داد كه مزاياي سبز (مزاياي مفيد زيست‌محيطي و مزاياي رضايت‌بخش) و شفافيت سبز تأثير مستقيم بر ارزش درك شده سبز داشت. ارزش درك شده سبز به طور مستقيم بر وفاداري برند تأثير گذاشته و به طور غيرمستقيم بر وفاداري برند با استفاده از ارتباط خودبرندي تأثير مي‌گذارد
شماره ركورد :
162268
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
استاد مشاور :
غمخواري، معصومه
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
پرهيزگار، محمد مهدي
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت