عنوان :
بررسي نقش رسانه هاي اجتماعي دررضايت مشتري بانقش تعديلگري تبليغات پيشبردي
نويسنده اصلي :
نقي زاده خوئي، نادر
محل تحصيل :
تهران غرب
رشته تحصيلي :
م. بازرگاني- بازاريابي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع :
1397/06/20
چكيده :
با ظهور اينترنت كه يكي از دستاوردهاي آن رسانه‌هاي اجتماعي است، تحولات بسياري در زمينه‌هاي اقتصادي، سياسي، فرهنگي و .... را بهمراه داشته است. رسانه‌هاي اجتماعي تعامل بين توليدكنندگان/فروشندگان و مشتريان را افزايش مي‌دهد كه رضايت مشتريان را بدنبال خواهد داشت. هدف اصلي اين پژوهش بررسي نقش رسانه‌هاي اجتماعي در رضايت مشتري با نقش تعديل‌گري تبليغات پيشبردي (مطالعه‌ي موردي صنعت پوشاك مردانه توليد داخل) است. روش انجام تحقيق توصيفي – پيمايشي است و جامعه‌ي آماري نيز شامل مشتريان فروشگاه‌هاي برند پوشاك كت و شلوار مردانه ايراني در سطح شهر تهران وحجم نمونه براساس فرمول كوكران385 در نظر گرفته شده است. از پرسشنامه محقق ساخته به منظور گردآوري داده‌ها استفاده شده است. روايي صوري و روايي سازه براي اعتبار آن، براي سنجش پايايي پرسشنامه از روش آلفاي كرونباخ و براي تجزيه وتحليل‌هاي آماري از نرم‌افزارهاي SMART-PLSوSPSSاستفاده شده است. نتايج اين پژوهش نشان مي‌دهد كه رسانه‌هاي اجتماعي بر رضايت مشتريان فروشگاه‌هاي برند پوشاك كت و شلوار مردانه ايراني در سطح شهر تهران تأثير معناداري دارد و در اين ميان تبليغات پيشبردي فروش نقش تعديل‌گري را در رابطه‌ي بين رسانه‌هاي اجتماعي بر رضايت مشتريان دارد. همچنين نتايج حاصله حاكي از اين است كه شهرت رسانه اجتماعي، كيفيت خدمات رسانه اجتماعي و رضايت از برند رسانه اجتماعي بر رضايت مشتريان فروشگاه‌هاي برند پوشاك كت و شلوار ايراني مردانه در سطح شهر تهران تأثيرمعناداريدارد. بنابراين مي‌توان نتيجه گرفت كه استفاده از رسانه‌هاي اجتماعي و تبليغات پيشبردي، شهرت رسانه اجتماعي، افزايش در كيفيت خدمات رسانه اجتماعي و افزايش رضايت از برند رسانه اجتماعي، رضايت مشتريان را افزايش خواهد داد.
شماره ركورد :
162324
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
استاد مشاور :
وزيري گهر، حميد رضا
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
معتمدي، نگار
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت