عنوان :
بررسي نقش سرمايه اجتماعي و فرهنگي در ازدواج مجدد زنان سرپرست خانوار﴿مطالعه موردي زنان شهر بهشهر﴾
نويسنده اصلي :
فضلي،آرام
محل تحصيل :
دانشگاه پيام نور مركز بهشهر
رشته تحصيلي :
علوم اجتماعي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي
چكيده :
اين پژوهش با هدف رابطه سرمايه اجتماعي و فرهنگي و ازدواج مجدد زنان سرپرست خانوار شهر بهشهر انجام شد بدين منظور 100 نفر به عنوان نمونه در نظر گرفته شد اين پژوهش از لحاظ هدف كاربردي و بر حسب ماهيت تحقيق توصيفي - تحليلي مي باشد ابزار تحقيق پرسشنامه است يافته ها نشان مي دهد كه بين سرمايه اجتماعي و فرهنگي با ازدواج مجدد زنان سرپرست خانوار شهر بهشهر رابطه معناداري وجود دارد
شماره ركورد :
16243
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد راهنما :
معصومه عموزاد
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت