عنوان :
بررسي نقش قدرت نرم جمهوري اسلامي ايران در مقابل جريان تكفيري
نويسنده اصلي :
باقري ، علاء الدين
محل تحصيل :
دانشگاه پيام نور قوچان
رشته تحصيلي :
علوم سياسي-علوم سياسي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع :
1397/4/11
چكيده :
چكيده : يكي از جريان هايي كه در سالهاي اخير نقش تعيين كننده در سياست هاي منطقه اي ايفاء نموده و هر روز بر دامنه نفوذ و گسترش آن در منطقه افزوده است، جريان سلفي– تكفيري مي باشد كه بايستي از آن به عنوان يك غده سرطاني در عصر حاضر ياد كرد. در چنين عصري، ضرورت و اهميّت رشد جريان تكفيري در منطقه غرب آسيا و تاثير آن بر امنيّت جمهوري اسلامي ايران موجب گرديده است كه نوشتار حاضر با يك نگاه تبييني، تجربه موفق جمهوري اسلامي ايران را براي خروج از اين وضعيت تهديد ارائه دهد. پژوهش هايي كه تاكنون در اين حوزه انجام گرفته، بيشتر نگاه موردي به مسايل جريان تكفيري، قدرت نرم و قدرت نرم جموري اسلامي ايران داشته اند امّا پژوهش حاضر با يك نگاه نو، تاثير مولفه هاي قدرت نرم جمهوري اسلامي ايران بر جريان تكفيري را در كانون توجه خود قرار داده است. دراين راستا اين پرسش مطرح مي گردد: قدرت نرم جمهوري اسلامي ايران چه نقشي در ناكارآمدي و ناكامي جريان تكفيري ايفاء نموده است؟ در قالب رويكرد نظري پژوهش و با توجه به عوامل و مولفه هاي قدرت نرم جمهوري اسلامي ايران، پاسخ اين نوشتار اين است كه: مولفه هايي نظير ارزشهاي ديني و ملّي و... بعنوان قدرت نرم جمهوري اسلامي ايران باعث وحدت مردم ايران و زمينه حضور داوطلبانه مستشاران نظامي و مدافعان حرم آل الله در صحنه هاي نبرد عليه جريان تكفيري شده و موجبات ناكامي اين جريان را فراهم ساخته است. اين فرضيه به روش توصيفي-تحليلي با استفاده از منابع كتابخانه اي و اينترنتي مورد ارزيابي قرارمي گيرد. تاكيد بر اين است كه جمهوري اسلامي ايران به منظور حفظ و صيانت از تماميّت ارضي خود از طريق مولفه هاي قدرت نرم خود (ايراني-ملّي، ايراني و اسلامي) از يكسو به افشاگري ماهيت واقعي و ضد اسلامي جريان تكفيري و حاميانش پرداخته و از سوي ديگر به اقدامات زير پرداخته است: ترويج ارزش ها و باورهاي ديني به عنوان فرهنگ اصيل انقلاب اسلامي و عامل وحدت بخش در داخل كشور، آگاهي بخشي به مردم ايران، حمايت و پشتيباني سياسي از دولتهاي عراق و سوريه، جلوگيري از انتقال فيزيكي درگيري ها به داخل جمهوري اسلامي ايران از طريق سازماندهي بسيج مردمي، كمك هاي مستشاري و آموزشي در سوريه و عراق، هدايت عمليات نظامي، توقف و اخراج اجباري جريان تكفيري از عراق و سوريه از طريق اعزام مدافعان حرم و نيروهاي مستشاري به سوريه و محدود كردن توان و محدوده عملياتي گروه هاي تكفيري و حل مسئله داعش در خاك عراق و سوريه. از اينرو بنظر مي رسد كه قدرت نرم جمهوري اسلامي ايران با از بين بردن هيمنه قدرت پوشالي جريان تكفيري به تدريج موجبات كاهش قدرت، ناكامي و شكست آن در غرب آسيا را فراهم نموده است. واژگان كليدي: تكفيري، قدرت نرم، جمهوري اسلامي ايران، وحدت ملّي، مدافعان حرم، باور ديني
شماره ركورد :
162448
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد مشاور :
مقدس,اعظم
استاد راهنما :
لعل عليزاده,محمد
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت