عنوان :
بررسي نقش تعارض وظيفه اي و رابطه اي بر عملكردكارآفرينان با نقش ميانجي رضايت از تيم و عدم اطمينان محيطي
نويسنده اصلي :
جبارزارع ، هاجر
محل تحصيل :
دانشگاه پيام نور ساري
رشته تحصيلي :
كارآفريني - كسب و كار جديد
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
هدف اصلي اين پژوهش مشخص كردن تاثير تعارض رابطه اي و وظيفه اي بر احساسات كارآفرينان و با نقش متغيرهاي تعديل كننده ي رضايت از تيم و عدم اطمينان محيطي در مركز علم و فناوري استان اصفهان مي باشد. روش تحقيق حاضر بر مبناي هدف كاربردي و ماهيت توصيفي از نوع پيمايشي و بر اساس رويكرد، از نوع كمي بوده است. جامعه آماري اين تحقيق كليه شركت هاي فعال در مركز علم وفناوري استان اصفهان در سال 1396 مي باشند كه در حوزه ي كارآفريني كار مي كنند و تعداد آنها200 شركت مي باشد. تعداد نمونه با توجه به جدول مورگان 127شركت در نظر گرفته شد. روش نمونه گيري، به صورت تصادفي ساده شده مي باشد. براي گردآوري داده ها از پرسشنامه بريگست و شفرد (2015) و اعمال نظرات خبرگان و كارشناسان استفاده گرديد كه با كمك مقياس ليكرت پنج گزينه اي اندازه گيري شدند. براي سنجش روايي پرسشنامه از اعتبار محتوا كه نظرهاي اصلاحي اساتيد راهنما و مشاور و خبرگان در آن اعمال شد. همچنين در اين تحقيق به منظور تعيين پايايي به دليل عموميت داشتن و كاربري بيشتر از روش آلفاي كرونباخ استفاده شده است. سپس با استفاده از داده‌هاي به دست آمده از پرسشنامه‌ها و به كمك نرم‌افزار آماري SPSS ميزان ضريب اعتماد با روش آلفاي محاسبه شد و با توجه به ضريب الفاي كرونباخ بدست آمده ( 846/0 ) پرسشنامه مربوطه از پايايي مطلوب برخوردار مي‌باشد. براي تجزيه و تحليل داده هاي پرسشنامه از روش آمار توصيفي(جداول و نمودارهاي فراواني) از نرم افزار SPSS استفاده گرديده و همچنين آمار استنباطي و معادلات ساختاري از نرم افزار PLS استفاده شده است. نتايج به دست آمده بدين صورت بوده: تعارض رابطه اي بر احساسات منفي كارآفرينان تأثير معنا داري دارد. همچنين تعارض وظيفه اي بر احساسات منفي كارآفرينانه تأثيرمعنا داري ندارد. متغير تعديل كننده رضايت از تيم رابطه ميان تعارض رابطه اي و احساسات منفي را تعديل نمي كند. متغير تعديل كننده رضايت از تيم رابطه ميان تعارض وظيفه اي و احساسات منفي كارآفرينانه را تعديل نمي كند. متغير تعديل كننده عدم اطمينان رابطه ميان تعارض رابطه اي و احساسات منفي كارآفرينانه را تعديل نمي كند. متغير تعديل كننده عدم اطمينان رابطه ميان تعارض وظيفه اي و احساسات كارآفرينانه را تعديل نمي كند.
شماره ركورد :
162654
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد مشاور :
محمدزاده سلطان مرادي ، هادي
استاد راهنما :
موحدمنش ، صادقعلي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت