عنوان :
بررسي نقش تامين مالي اسلامي در رشد اقتصادي ايران
نويسنده اصلي :
نيك زبان ،روح اله
محل تحصيل :
دانشگاه پيام نور مركز ساري
رشته تحصيلي :
اقتصاد اسلامي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع :
1396/06/16
چكيده :
ايده بانكداري و تامين مالي اسلامي كه نخستين‌بار در دهه 1950 مطرح شد، بر يك اصل كلي استوار بوده و آن تحريم ربا است. در حقيقت، شارع مقدس اسلام به وضوح معامله‌هاي ربوي را در آيه‌ها و روايت‌هاي متعدد نفي مي‌كند.از سال 1363 كه قانون عمليات بانكي بدون ربا در سيستم بانكداري ايران اجرا شد. يكي از مهمترين اهداف اين قانون، حذف ربا در سيستم بانكي و اثرگذاري اعتبارات بر رشد اقتصادي از طريق برتري مشاركت پول در سرمايه است.
شماره ركورد :
162663
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
استاد مشاور :
اثني عشري ، ابوالقاسم
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
موحد منش ،صادقعلي
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت