عنوان :
بررسي نقش تبليغات و ترفيعات فروش بر وفاداري به برند مورد مطالعه كارخانه چاي ميعاد در شهر اصفهان
نويسنده اصلي :
باقريان، امير حسين
محل تحصيل :
تهران غرب
رشته تحصيلي :
م. بازرگاني
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع :
1396/03/02
چكيده :
در دهه اخير شاهد انفجار ابزارهاي مختلف ارتباطي توسط شركتها براي فروش محصولات به مشتريان بوده ايم. شركت‌ها از برنامه‌هاي تبليغات و ترفيعات براي خلق يك تصوير ذهني مطلوب استفاده مي كنند. دليل استفاده شركت ها از ارتباطات چندگانه اين است كه هر يك از اين ابزارها نقش هاي متفاوتي را ايفا مي كنند و اثرات مختلفي بر هر يك از مشتريان دارند. اين تحقيق به بررسي نقش تبليغات و ترفيعات فروش بر وفاداري برند در كارخانه چاي ميعاد شهر اصفهان مي پردازد. تحقيق فوق از نظر هدف، كاربردي و از منظر روش، توصيفي ميباشد. تعداد نمونه 384 نفر از مشتريان كارخانه چاي ميعاد در فروشگاه كوثر شهر اصفهان كه به صورت تصادفي ساده و بر اساس جدول مورگان انتخاب شده اند كه با استفاده از آزمون كلومروف اسميرينوف و تي تك نمونه اي به بررسي تاثير بين فرضيه ها پرداخته شد. نتايج تحقيقات نشان مي دهد كه تمامي متغيرها به اثبات رسيد. در پايان پيشنهاداتي از جمله تبليغات يكي از ابزار هاي مهم ارتباطي در بازاريابي براي شركت ها در زمينه‌ي اثر بخشي بر وفاداري به برند مي باشد. هر چه مصرف كننده برداشت بالاتري نسبت به هزينه هاي تبليغات داشته باشد، آگاهي بيشتري نسبت به آن خواهد يافت، ارائه شد.
شماره ركورد :
162689
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
استاد مشاور :
عبدالمنافي، سعيد
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
جوكار، علي اكبر
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت