عنوان :
بررسي نقش ميانجي جو نو اوري در رابطه بين ارزشهاي كاري در سازمان و رفتار كارافرينانه معملمان مدارس متوسطه دخترانه چابهار
نويسنده اصلي :
فرشته صادقي
محل تحصيل :
دانشگاه پيام نور كرمان
رشته تحصيلي :
مديريت دولتي
مقطع تحصيلي :
ارشد
چكيده :
نتايج بدست امده نشان دادند كه در سطح معنا داراي 5./. بين ارزشهاي كاري و رفتار كارافرينانه از طريق متغير جو نو اوري در معلمان مدارس متوسطه دخترانه چابهار رابطه معني داري وجود دارد همچنين مشخص شد كه بين ارزشهاي كاري و رفتار كار آفرينانه بين ارزشهاي كاري و جو نو اوري و رفتار كارافرينانه در معلمان مدارس متوسطه دخترانه شهر چابهار رابطه معني داري وجود دارد
شماره ركورد :
162756
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
استاد مشاور :
دكتر ايوب شيخي
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
دكتر تابلي
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت