عنوان :
بررسي نقش هوش هيجاني مديران اجرايي در مديريت تحول براي ارتقاء بهره وري با مطالعه موردي مترو تهران
نويسنده اصلي :
عباسي ، هادي
محل تحصيل :
دانشگاه پيام نور ورامين
رشته تحصيلي :
مديريت اجرايي - استراتژيك
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
هدف از انجام اين تحقيق بررسي نقش هوش هيجاني مديران اجرايي در مديريت تحول براي ارتقاء بهره وري مي باشد. اين پژوهش از لحاظ هدف كاربردي و از نظر روش، توصيفي– پيمايشي است. جامعه آماري تحقيق شامل كليه مديران شركت مترو مي باشد. نمونه آماري با استفاده از فرمول كوكران 132 نفر از كاركنان تعيين شده است. روش نمونه گيري در اين پژوهش براي جامعه مديران غير احتمالي در دسترس مي باشد. ابزار گردآوري داده ها در اين پژوهش، پرسشنامه استاندارد مي باشد، كه پايايي اين پرسشنامه با استفاده از ضريب آلفاي كرونباخ 0.988 تاييد شد. نتايج حاصل از نرم افزار مدل سازي معادلات ساختاري با رويكرد حداقل مربعات جزئي نشان داد مديريت تحول بر ارتقاءي بهره وري و هوش هيجاني در شركت مترو تهران، موثر مي باشد. همچنين هوش هيجاني بر ارتقاءي بهره وري مترو تهران نيز تأثير معناداري دارد.
شماره ركورد :
162931
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد مشاور :
رستمي ، علي
استاد راهنما :
كريمي ، اوژن
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت