عنوان :
بررسي نقش مشتري گرايي و رقيب گرايي و گرايش هاي نوآورانه در عملكرد سازماني با تأكيد بر تعديل كنندگي متغير كسب و كار خانوادگي در شركت بيمه ايران
نويسنده اصلي :
سيفي ، زهرا
محل تحصيل :
دانشگاه پيام نور بابل
رشته تحصيلي :
مديريت اجرايي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع :
1396/12/6
چكيده :
هدف از پژوهش حاضر، بررسي نقش مشتري گرايي و گرايش هاي نواورانه در عملكرد سازماني با تاكيد بر تعديل كنندگي متغير كسب و كار خانوادگي در شركت بيمه ي ايران است. روش پژوهش حاضر اكتشافي توصيفي از نوع پيمايشي است. جامعه ي آماري اين پژوهش شركت بيمه ي ايران استان مازندران مي باشد كه حجم نمونه ي آماري طبق روش نمونه گيري كوكران براي جامعه ي نامحدود 384 نفر تعيين شده است. بر اساس تحليل هاي آماري، رقيب گرايي بر نوآوري بهره برداري با ضريب تاثير 0.502 و بر نوآوري بازار با ضريب تاثير 0.482 بيشترين تاثير را داشته است، اين در حالي است كه نوآوري بهره برداري بر عملكرد سازماني با ضريب تاثير 0.181 كمترين تاثير را داشته است. يافته هاي اين كار به دليل كاربردي بودن ماهيت پژوهش، مي توانند نتايج مثمر ثمري را براي خط مشي هاي آتي شركت بيمه ي ايران داشته باشند چرا كه يافته هاي اين پژوهش نشان مي دهند كه بايد توجه بيشتري به حوزه ي مشتري گرايي و نوآور بودن فعاليت هاي سازماني اتخاذ گردد.
شماره ركورد :
162960
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
استاد مشاور :
فاضلي كبريا ، حامد
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
حسيني اميري ، سيد محمود
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت