عنوان :
بررسي نقش مؤلفه‌هاي مديريت ايمني و مديريت ريسك در بهبود عملكرد ايمني شغلي با استفاده از معادلات ساختاري ( مطالعه موردي : صنايع پتروشيمي خليج فارس )
نويسنده اصلي :
رمزي فرد ، مسعود
محل تحصيل :
دانشگاه پيام نور تهران شمال
رشته تحصيلي :
مهندسي صنايع – مديريت سيستم و بهره وري
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع :
1397/2/18
چكيده :
امروزه با توجه به اثرات مخرب ناشي از فرآيندهاي اكتشاف ، توليد ، بهره برداري و استخراج نفت و گاز و لزوم اهميت مسائل ايمني در اين مطالعه به بررسي و تحقيق بر روي رابطه بين مولفه مديريت ايمني و مديريت ريسك و تاثيرات متقابل آن و همچنين نقش و رابطه آنها برروي عملكرد ايمني شغلي بوسيله مدل معادلات ساختاري پرداخته ايم كه در اين راستا با بهره گيري از نرم افزار پرقدرت AMOS 18 به تجزيه و تحليل اطلاعات به دست آمده از پرسشنامه و مطالعه موردي صورت گرفته در شركت پتروشيمي خليج فارس پرداخته و در نتيجه به ارائه مدل مذكور و دستيابي به رابطه معنادار مولفه هاي مذكور رسيده ايم كه مشروح اين مطالعه در ادامه ارائه گرديده است.
شماره ركورد :
163014
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
عزيز محمدي ، روزبه
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت