عنوان :
بررسي نقش و اولويت بندي متغيرهاي پتانسيل شهري در مديريت بحرانهاي طبيعي
نويسنده اصلي :
شياسي آراني، زهرا
محل تحصيل :
تهران غرب
رشته تحصيلي :
م. دولتي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع :
1397/06/20
چكيده :
يكي از موضوعاتي كه بيشتر شهرهاي جهان با آن دست به گريبان هستند وجود حوادث طبيعي است كه با توجه به ماهيت غير مترقبه بودن و لزوم اخذ تصميمات سريع و اجراي عمليات اضطراري آن ،مباني نظري و بنيادي مديريت بحران هاي طبيعي به وجود آمده است . .در اين پايان نامه تلاش شده است تا با بررسي نقش و اولويت بندي متغيرهاي پتانسيل شهري تاثير گذاري هر كدام از شاخص هارا در چهار مرحله از اقدامات مديريت بحران ارزيابي نمايد .روش پژوهش توصيفي و تحليلي مي باشد و از مدل هاي كمي استفاده شده است و عوامل موثر 33متغير و 7 شاخص اصلي در دوازده سازمان زير مجموعه مديريت بحران بررسي گرديده است .و عوامل مديريت بحران نيز به عنوان متغير وابسته در 24 متغير و 4 عامل اصلي اقدامات اساسي با كمك روشهاي تحليل آماري AHP مورد ارزيابي قرار گرفت .در اين روش پس از ترسيم درخت سلسله مراتبي –تدوين و تعيين اولويتها و سازگاري منطقي قضاوتها و نهايتا نرماليزه كردن داده ها و تعيين ميزان ضريب ناسازگاري متغيرها كه مي بايست كمتر از 1/0 باشد بررسي شده و نتيجه حاصل از آن به اين صورت است كه از ميان شاخص هاي پتانسيل شهري نيروي انساني متخصص و كارآمد در اولين اولويت و داراي بيشترين نقش در موثر واقع شدن صحيح و به موقع مديريت بحرانهاي طبيعي مي باشد . و از ميان مولفه هاي اقدامات مديريت بحران ،اقدامات بازسازي پس از بحران داراي نامطلوبترين وضعيت و ضعف در قسمت زير شاخه ها مي باشد .در واقع با كمك اين پژوهش محدوديتها و ضعف ها در مديريت بحران هاي طبيعي شناسايي و ميزان نقش و تاثير گذاري مولفه هاي پتانسيل شهري در بهبود فرايند مديريت بحرانهاي طبيعي مطابق با اولويت هاي عنوان شده مطرح مي گردد .
شماره ركورد :
163230
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
استاد مشاور :
الوداري، حسن
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
جمشيدي، علي
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت