عنوان :
بررسي نقش مديريت تكنولوژي بر بهره وري كاركنان با نقش ميانجي چابكي سازماني
نويسنده اصلي :
مصطفي پور كندلوس، آرش
محل تحصيل :
تهران غرب
رشته تحصيلي :
م. امور شهري
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع :
1397/06/25
چكيده :
هدف اين تحقيق بررسي تأثير مديريت تكنولوژي بر بهره‌وري كاركنان با نقش ميانجي چابكي سازماني مديران و كاركنان موسسه جهاد توسعه است. تحقيق حاضر بر اساس هدف از نوع كاربردي و بر اساس ماهيت و نحوه گردآوري داده ها از نوع توصيفي - پيمايشي پيمايشي و از نوع تحقيقات علي و به طور مشخص مبتني بر مدل معادلات ساختاري مي‌باشد.. جامعه مورد مطالعه اين تحقيق مديران و كاركنان موسسه جهاد توسعه ميباشد كه يك نمونه 240 نفري از آنها بررسي گرديد. ابزار تحقيق پرسشنامه بود. از سه پرسشنامه (مديريت تكنولوژي، بهره‌وري كاركنان، چابكي سازماني) استفاده شد. براي تمامي متغير هاي پرسش نامه ها ، شاخص پايايي تركيبي و آلفاي كرونباخ داراي ضرايب بالاتر از 7/. ميباشند و نشان از پايا بودن ابزار اندازه گيري ميباشند. روايي پرسشنامه از طريق روايي صوري و محتوايي و سازه (تحليل عاملي تاًييدي ) مورد تاًييد قرارگرفت. داده هاي گردآوري شده با استفاده از رويكرد دو مرحله اي روش مدل معادلات ساختاري به كمك نرم افزار SPSS22 و Amos22 تجزيه و تحليل گرديد. يافته هاي مطالعه نشان دادند كه مدل پيشنهادي تحقيق از برازش مطلوبي برخوردار است و مطابق نتايج تاثير مثبت و معنادار مديريت تكنولوژي بر بهره‌وري را نشان داد. همچنين يافته¬هاي تحقيق نشان داد كه مديريت تكنولوژي با نقش ميانجي چابكي بر بهره‌وري كاركنان تاًثير مستقيم و مثبت و معنادار دارد.
شماره ركورد :
163317
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
استاد مشاور :
الوداري، حسن
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
رسولي، رضا
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت