عنوان :
بررسي نقش مديريت مشاركتي در توانمندسازي عوامل نظارتي انتخابات (با رويكرد قوانين انتخابات و مديريت نظارتي شوراي نگهبان)
نويسنده اصلي :
باصري باغ سيا، حسينعلي
محل تحصيل :
مركز كرج
رشته تحصيلي :
مديريت اجرايي- استراتژيك
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع :
96/08/23
چكيده :
يكي از مهم ترين مباني ايجاد تحول سازماني، به كارگيري مدل مشاركت- توانمندسازي است كه موجبات توانمندسازي را فراهم مي آورد. توسعه نظام مشاركت و توانمندسازي ناظرين انتخابات به منظور پاسداري و صيانت از آراء شهروندان، از اهداف مهم شوراي نگهبان مي باشد. دراين زمينه، شناسايي عوامل مؤثر درتوسعه نظام مشاركت، شامل متغيرهاي بسترسازي، نظام دهي، تكامل تدريجي و سرپرستي نظام مشاركت به عنوان متغيرهاي مستقل تعيين گرديده كه برتوانمندسازي به عنوان متغيروابسته تأثير مي‌گذارند. هدف اين پژوهش، بررسي نقش مديريت مشاركتي درتوانمندسازي عوامل نظارتي انتخابات با رويكرد قوانين انتخابات و مديريت نظارتي شوراي نگهبان مي باشد. مطالعه حاضر يك مطالعه توصيفي است كه همزمان با برگزاري انتخابات پنجمين دوره مجلس خبرگان رهبري و دهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي درسال 1394 در شوراي نگهبان انجام شده است. روش نمونه گيري به صورت دومرحله اي و جامعه آماري اعضاي هيأت هاي نظارت برانتخابات استان، شهرستان وبخش در31 استان به تعداد 3322 نفرمي باشد و نمونه آماري دراين پژوهش609 نفراست. ابزارگردآوري داده ها مشتمل بر پرسشنامه هاي مديريت مشاركتي جهانيان (1388) محقق ساخته و توانمندسازي Spreitzer (1995) ،Weton & kameroon (1998) بوده است. ضريب آلفاي كرونباخ سؤال هاي مديريت مشاركتي 94/0 و توانمندسازي 88/0تعيين گرديد. جهت دستيابي به پاسخ سؤال هاي پژوهش در سطح آمارتوصيفي از شاخص هاي فراواني، درصد، ميانگين وانحراف معيار و درسطح آمار استنباطي براي آزمون نرماليته متغيرهاي تحقيق، از آزمون كولموگروف-اسميرنوف و براي رتبه بندي مؤلفه ها ازآزمون فريدمن استفاده، كه تمامي محاسبات با نرم ‌افزارSPSS ورژن 5/11 انجام شده است. سپس با استفاده از نرم افزار LISREL ورژن 8/8 آزمون فرضيه هاي تحقيق مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته و روابط بين متغيرهاي پژوهش نيز با بهره گيري از مدل يابي معادله هاي ساختاري بررسي گرديد. يافته هاي تحقيق نشان داد كه بين مديريت مشاركتي و توانمندسازي رابطه مثبت و معناداري وجود دارد (27/8 =t، 05/0>P) و بيشترين سهم در اين پيش بيني مربوط به بُعد«سرپرستي»با ضريب 29/5، بُعد«بسترسازي»با ضريب 04/4 و بُعد«تكامل تدريجي نظام مشاركت»با ضريب 81/2 مي باشد. نتايج اين پژوهش اهميت توجه به اثر ابعاد مديريت مشاركتي را بر توانمندسازي عوامل نظارتي نشان مي دهد.
شماره ركورد :
163517
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
استاد مشاور :
جوان جعفري بجنوردي، احمد
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
عيدي، فاطمه
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت