عنوان :
بررسي نقش ميانجي هويت شغلي و سلامت عاطفي در رابطه بين منزلت شغلي و تمايل به ترك شغل در بين كاركنان كميته امداد امام خميني شهر رشت
نويسنده اصلي :
حكمتي خطبه سرا، صديقه
محل تحصيل :
پيام نور رشت
رشته تحصيلي :
مديريت دولتي گرايش مديريت تحول
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع :
97/04/19
چكيده :
هدف پژوهش حاضر، بررسي نقش ميانجي هويت شغلي و سلامت عاطفي در رابطه بين منزلت شغلي و تمايل به ترك شغل در بين كاركنان كميته امداد امام خميني شهر رشت با جامعه آماري 150 نفر مي باشد. براي نمونه گيري از فرمول كوكران استفاده شده است كه حجم نمونه بدست آمده از معادله كوكران 111 نفر بوده كه حداقل نمونه لازم وكافي در جهت تعيين نتايج پرسشنامه و تحقيق مي باشد؛ كه در جهت اعتبار بالاتر نتيجه تحقيق ما از تعداد نمونه هاي بيشتري استفاده نموده ايم و از اين تعداد پرسشنامه كه به روش طبقه اي تناسبي پخش شده در نهايت 120 عدد جمع آوري و مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين تحقيق به منظور جمع‌آوري اطلاعات براي سنجش متغيرتمايل به ترك شغل از پرسشنامه 3 گويه اي لانگو و مورا (2011)، براي سنجش متغير سلامت عاطفي از پرسشنامه 30 گويه اي دنيل (2000) و براي سنجش متغير هويت شغلي از پرسشنامة 6 گويه اي آشفورت و مائل (1997) و براي سنجش متغير منزلت شغلي از پرسشنامه 10 گويه اي هاكمن و اولدهام (1979) استفاده شده است. . پرسشنامه هاي اين تحقيق بر اساس 5 گزينه ي (كاملا مخالفم ، مخالف ، نظري ندارم ، موافق ، كاملا موافق) مقياس ليكرت سنجيده مي شوند. تحليل اين پژوهش به كمك نرم افزار هاي spss و pls صورت پذيرفت. نتايج تحقيق نشان هويت شغلي و سلامت عاطفي در رابطه بين منزلت شغلي و تمايل به ترك شغل در بين كاركنان كميته امداد امام خميني شهر رشت نقش ميانجي جزئي دارد.
شماره ركورد :
163656
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
استاد مشاور :
مهناز همتي نوعدوست گيلاني
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
ميرهادي مؤذن جمشيدي
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت