عنوان :
بررسي نقش ميانجي فرسودگي شغلي و تعديل كنندگي هوش هيجاني در ارتباط بين عدالت سازماني ادراك شده و سوء رفتار كاركنان: مورد مطالعه اداره آب و فاضلاب شهرستان رشت
نويسنده اصلي :
شاهين نواز،مجتبي
محل تحصيل :
پيام نور رشت
رشته تحصيلي :
مديريت دولتي گرايش تشكيلات و روش ها
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع :
97/6/27
چكيده :
هدف كلي اين تحقيق بررسي رابطه عدالت سازماني ادراك شده و سوءرفتار كاركنان با بررسي نقش ميانجي فرسودگي شغلي و تعديل كننده هوش هيجاني مي باشد. روش تحقيق از نوع توصيفي و هدف آن كاربردي است و روش گردآوري داده ها ميداني و ابزار آن پرسشنامه مي باشد. در تحقيق حاضر جامعه آماري مورد بررسي، كاركنان اداره بهره برداري آب و فاضلاب شهرستان رشت با تعداد 113 نفر است كه بدليل محدود بودن جامعه آماري از كل شماري استفاده شد و تعداد نمونه با جامعه برابر در نظر گرفته شد و تعدا 113 پرسشنامه توزيع گرديد. در نهايت تعداد 104 پرسشنامه از كاركنان جمع آوري گرديد و اطلاعات مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.با تجزيه و تحليل داده ها مشخص گرديد در سطح اطمينان 95%، بين عدالت سازماني ادراك شده و سوء رفتار كاركنان و بين عدالت سازماني ادراك شده و فرسودگي شغلي رابطه معنادار و منفي و هم چنين بين فرسودگي شغلي و سوءرفتار كاركنان رابطه معنادار و مثبت برقرار است.با توجه به نتايج بدست آمده فرسودگي شغلي رابطه بين عدالت سازماني و سوءرفتار كاركنان را ميانجي گري مي كند. بعلاوه نتايج حاكي از نقش تعديل گري هوش هيجاني در اين روابط بود.نتايج حاكي از آن است كه رابطه بين عدالت سازماني ادراك شده و فرسودگي شغلي و هم چنين رابطه بين فرسودگي شغلي و سوء رفتار كاركنان زماني كه هوش هيجاني بالاتر باشد، كمتر است.
شماره ركورد :
163769
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
استاد مشاور :
تورج حسن زاده
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
ميرهادي مؤذن جمشيدي
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت