عنوان :
بررسي نقش شادكامي و تعهدات مذهبي با سازگاري زناشويي در بين زنان متاهل شهر بجنورد
نويسنده اصلي :
فاطمه باقر نژاد
محل تحصيل :
دانشگاه پيام نور
رشته تحصيلي :
روانشناسي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي
شماره ركورد :
164133
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد راهنما :
علي جهانگيري
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت