عنوان :
بررسي نقش عملكرد مديريت منابع انساني دانش محور بر نوآوري سازماني با ميانجي¬گري سرمايه فكري
نويسنده اصلي :
صدرائي، محمد رضا
محل تحصيل :
تهران غرب
رشته تحصيلي :
م. دانش- فناوري
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع :
1397/06/20
چكيده :
امروزه نيروي انساني به عنوان عنصر راهبردي و اساسيترين راه براي افزايش اثربخشي وكارايي سازمان محسوب ميشود.بسياري از صاحبنظران بر اين باورند كه ادامه حيات سازمانهادر گرو نوآوري و بدون توجه به مديريت دانش،دستيابي به سطح مناسبي از نوآوري امريغيرممكن است. پژوهش حاضر با هدف بررسيتاثيرعملكرد مديريت منابع انساني دانش محور بر نوآوري سازماني با ميانجي گري سرمايه فكري ميان كاركنان و مديران شركت هاي معروف رباتيك تهران كه جامعه آماري اين پژوهش بودن به اجرا درآمد. نمونه گيري به روش تصادفي ساده و حجم نمونه آماري با استفاده از فرمول كوكران محاسبه و 155 نفر در نظر گرفته شدند. براي جمع آوري داده هاي پژوهشي از پرسش نامه و داده هاي حاصل با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 22 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت و آزمون كلموگروف اسميرنوف وt تك نمونه ايانجام شد.نتايج تحقيق نشان داد كه فرضيه هاي تحقيق تاييد و عملكردمديريت منابع-انسانيدانش محوربرنوآوريسازمانيباميانجي گري سرمايه فكري تأثير مثبت و معناداريدارد.همچنين عملكرد مديريت منابع انساني دانش محور بر سرمايه فكري و سرمايه فكري بر نوآوري سازماني تاثير مثبت و معناداري داردو در آخر عملكرد مديريت منابع انساني دانش محور بر نوآوري سازماني تاثير مثبت و معناداري دارد.
شماره ركورد :
164384
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
استاد مشاور :
احد مطلقي، احسان
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
اميني، محمد تقي
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت