عنوان :
بررسي نقش ميانجي اضطراب رايانه اي در رابطه بين شايستگي اطلاعاتي كاركنان و كيفيت خدمات دانشگاه علوم پزشكي خراسان جنوبي
نويسنده اصلي :
مهدي زاده، مينا
محل تحصيل :
پيام نور كرمان
رشته تحصيلي :
مديدريت دولتي ، منابع انساني
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع :
1396/10/27
چكيده :
پژوهش حاضر باهدف بررسي نقش ميانجي اضطراب رايانه اي در رابطه بين شايستگي اطلاعاتي كاركنان و كيفيت خدمات دانشگاه علوم پزشكي خراسان جنوبي بوده كه از نظر هدف جزء تحقيقات كاربردي و از نظر شيوه گرد آوري داده ها جزء تحقيقات تو صيفي از نوع همب ستگي مي با شد .جامعه آماري اين تحقيق كاركنان دان شگاه علوم پز شكي خراسان جنوبي مي باشد كه تعداد آنها 460 نفر )مرد و زن ( بوده كه بر اساس فرمول كوكران 215 نفر از آنها به عنوان نمونه انتخاب شدند جهت گرد آوري و سنجش داده ها ازپرسشنامه هاي ،اضطراب رايانه اي ،شايستگي اطلاعاتي و كيفيت خدمات استفاده گرديده است . نتايج حاصل از تحليل داده ها نشان ميدهد كه : ارتباط معنادار و معكوسي بين شايستگي اطلاعاتي و اضطراب رايانه اي در سطح 0/05 درصد وجود دارد . ارتباط معنادار و مستقيمي بين كيفيت خدمات و اضطراب رايانه اي در سطح 05 /0 درصد وجود دارد . ارتباط معناداري بين كيفيت خدمات و شايستگي اطلاعات در سطح 0/05 وجود ندارد .
شماره ركورد :
164750
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
استاد مشاور :
مهدي يداللهي
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
حميد تابلي
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت