عنوان :
بررسي نقش زبان انگليسي (L2) در فرآيند يادگيري زبان سوم فرانسوي (L3) در ميان زبان آموزان ايراني با تمركز بر جنس و تعداد گرامري
نويسنده اصلي :
مونا نخ كوب نياسر
محل تحصيل :
مركز تهران جنوب
رشته تحصيلي :
آموزش زبان انگليسي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع :
1397/10/30
چكيده :
زمينه پذيرش زبان سوم (TLA) تبديل به يك شاخه به سرعت در حال رشد از مطالعه دوم زبان خارجي در دو دهه گذشته است. هدف از اين مطالعه، كمك به تحقيق بين المللي در مورد پذيرش زبان سوم با توجه به انتقال سازگاري با استفاده از اشعار فارسي زبان مادري است. براي اين منظور، مطالعه به منظور بررسي فرآيند يادگيري L1 افراد ايراني در يادگيري زبان انگليسي (L2) و فرانسوي (L3) با تمركز بر جنس و تعداد گرامري طراحي شده است. شركت كنندگان دانشجويان تحصيلات تكميلي در چهار گروه با مهارت زبان همگن بودند كه ممكن است از طريق گذراندن سه آزمون مهارت براي مبتديان، متوسط و پيشرفته. سه مجموعه آزمونهاي دستور زبان بر روي جنسيت و تعداد به سه سطح مهارت شناخته شد. هر سطح آزمون گرامري، كه از كتاب هاي معتبر قرض گرفته شد، شامل چهار بخش مختلف سخنراني مقالات، ادعاي تظاهر، صفت مستبدانه و صفت هاي كيفي بود كه مي توانست جنس و تعداد آنها را بررسي كند. نتايج نشان داد كه در مورد اشخاص فارسي زبان، كنتراست بين فرانسوي (L3) و فارسي (L1) به شكل عدم وجود مفاهيم دستوري جنس و تعداد، به نظر مي رسد كه زبان آموزان زبان انگليسي را انتخاب مي كنند (L2) بنابراين زبان منبع به اين ترتيب، زبان آموزان بر اساس دانش و اطلاعات مربوط به جنسيت و عدد در زبان انگليسي (L2) در كسب L3 بيش از دانش زبان مادري خود فارسي (L1) تكيه مي كنند. در نتيجه، نتايج حاكي از آن است كه حتي در مورد يادگيري در زبان مادري فارسي (L1)، زبان بين الملي مي تواند بر اساس انگليسي (L2) باشد. اين يافته ها مي تواند شرايطي را براي افزايش يادگيري و تدريس و يادگيري زبان سوم براي ايرانياني كه زبان انگليسي را به عنوان زبان انگليسي ياد گرفته اند، ايجاد كند.
شماره ركورد :
165200
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
استاد مشاور :
آرزو نجفيان
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
فاطمه همتي
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت