عنوان :
بررسي نقش عناصر آميخته بازاريابي خدمات در ميزان گرايش بيماران به بيمارستان هاي دولتي و خصوصي مركز استان مازندران
نويسنده اصلي :
عابديني،احسان
محل تحصيل :
پيام نور ساري
رشته تحصيلي :
مديريت اجرايي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع :
91/12/15
چكيده :
پژوهش حاضر به بررسي نقش عوامل آميخته بازاريابي خدمات در گرايش بيماران به بيمارستان هاي دولتي و خصوصي مركز استان مازندران پرداخته است. بدين منظور ،مطالعات كتابخانه اي و ميداني براي تعيين چارچوب مفهومي تحقيق و سوالات و فرضيات و اهداف ان صورت گرفت.
شماره ركورد :
165585
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
استاد مشاور :
رحماني، زين العابدين
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
عابدي،قاسم
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت