عنوان :
بررسي نقش تشكلهاي غيردولتي زنان در توسعه روستايي سيرجان
نويسنده اصلي :
مكي ابادي,صديقه
رشته تحصيلي :
جغرافيا
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
شماره ركورد :
165637
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد مشاور :
حسين غضنفرپور
استاد راهنما :
مصطفي طالشي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت