عنوان :
بررسي نقش متقابل ارتباط بين ادراك حمايت سازماني و پيامدهاي آن در ترك محل خدمت
نويسنده اصلي :
خندان دزفولي
محل تحصيل :
تهران غرب
رشته تحصيلي :
م. دولتي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع :
1397/10/25
چكيده :
بررسي نقش متقابل ارتباط بين ادراك حمايت سازماني و پيامد هاي آن در ترك محل خدمت شركت نفت فلات قاره اجرا گرديد. به منظور دستيابي به اهداف پژوهش، كاركنان ستادي كاركنان شركت نفت فلات قاره در شهر تهران به تعداد 1050 نفر مورد بررسي قرار گرفته و از اين تعداد 282 نفر به عنوان نمونه آماري و بصورت تصادفي ساده انتخاب و با توجه به احتمال ريزش، تعداد بيشتري پرسشنامه پخش گرديد كه در نهايت 300 پرسشنامه سالم به روش تصادفي ساده و با فرمول كوكران مورد تحليل قرار گرفت.براي تحليل داده‌ها از آزمون نرماليتي و آمار توصيفي و براي تحليل فرضيات از تكنيك مدلسازي معادلات ساختاري (تكنيك تحليل مسير) و از نرم افزار ليزرل 8.54 استفاده شده است. نتايج نشان مي‌دهد بررسي نقش متقابل ارتباط بين ادراك حمايت سازماني و پيامد هاي آن در ترك محل خدمت تاثير منفي و معناداري داشته و باعث افزايش قصد ترك خدمت مي‌شود.
شماره ركورد :
165638
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
استاد مشاور :
احمدي، علي اكبر
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
اميرخاني، امير حسين
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت