عنوان :
بررسي نقش همكاري والدين با مدرسه در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مقطع راهنمايي شهرستان رامسر
نويسنده اصلي :
غضنفر حسين پور - شهريار خليفي
محل تحصيل :
دانشگاه پيام نور مركز رامسر
رشته تحصيلي :
علوم تر بيتي
مقطع تحصيلي :
كا رشناسي
شماره ركورد :
165647
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد راهنما :
يدالله شعبان زاده
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت